REGULAMENT 5 to stay - Bucharest International School of Management

SECȚIUNEA 1. Organizatorul concursului

5 To Stay este un concurs de burse organizat de către facultatea de management BiSM – Bucharest International School of Management, prin Asociaţia “BISM INTERNATIONAL“, cu sediul social în București, str Puțul lui Zamfir nr. 36, et.3 și 4, sector 1, și punct de lucru cu adresa de corespondență în Bd. Dacia, nr. 99, et. 2, Sector 2, București, și având Cod Unic de Înregistrare Fiscală 27239140, înregistrată la Registrul Fundațiilor și Asociațiilor sub nr. 41/23.07.2010, deschis la Banca Unicredit, reprezentată prin Lăzărescu Laura Andreea – Managing Director și 5 to go.

SECȚIUNEA 2. Locul și durata desfășurării concursului

Concursul se va desfășura la nivel național, în perioada 1 inuarie-5 mai, în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare „Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții.

Participanții în concurs (denumiți în continuare „Participanți”), reprezintă orice persoană care îndeplinește simultan următoarele condiții:

  • A absolvit clasa a 12-a în anul 2021, 2022 sau 2023
  • A absolvit examenul de Bacalaureat, iar media notelor obținute este 7.5 sau mai mult;
  • Are un nivel de limba engleză de minim B2.

Concursul de desfășoară pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 3. Condițiile eligibilitate burse 5 To Stay

Participarea în cadrul concursului de burse 5 To Stay implică acceptarea termenilor:

Îndeplinirea condițiilor pentru a fi admis în Programele de licență BISM și acceptarea în cadrul Programelor de către comisia de admitere BISM;

  • Participanții trebuie să fi absolvit liceul, cu examenul de Bacalaureat dat, în 2020 sau 2021, iar media notelor obținute trebuie să fie 7.5 sau mai mult;
  • Participantii trebuie să dețină un atestat de limbă engleză (B2 sau mai mult). În contextul în care nu este disponibil, BiSM te va ajuta cu acest proces;
  • Menținerea unui comportament adecvat, etic și moral pe toată durata studiilor.

La sfârșitul concursului de burse, materializarea burselor e condiționată de înrolarea în cadrului unui program de licență oferit de către BiSM – Bucharest International School of Management.

Fiecare participant se poate înscrie o singură dată.

Încălcarea oricărui principiu atrage după sine eliminarea din concursul de burse. Astfel, participanții nu mai sunt eligibili să câștige.

SECȚIUNEA 4. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va colecta date personale ale participanților, din formularul de aplicare pentru bursele 5 To Stay, doar cu scopul de a informa participanții despre concurs, sau despre programele educaționale ale Bucharest International School of Management.

Pentru mai multe informații despre politica de protecție a datelor cu caracter personal, poate fi accesat acest link. De asemenea, mai multe informații pot fi solicitate pe email, la adresa [email protected]. Participanții au dreptul de a solicita acces la datele furnizate, de a le actualiza sau de a solicita ștergerea lor. Altfel, datele furnizate vor fi păstrate pentru o perioadă de cel mult 2 ani.

SECȚIUNEA 5. Premiile (Bursele) concursului

În prezentul regulament prin premiu se înțelege bursă de studiu 5 To Stay.

Sunt puse la dispoziție 5 burse de studiu totale, fiecare valorând 5.000 EUR,  ca discount din valoarea totală anuală a programului (7.800 EUR) care se va deduce din taxa primului an de studiu. Durata programului de licență oferit de Bucharest International School of Management fiind de 3 ani.

Bursele acordate nu poate fi înlocuite cu un alt premiu. În cazul refuzului potențialului câștigător de a beneficia de o bursă (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia bursei, refuză bursa expres și neechivoc sau manifestă o atitudine similară etc.), sau în cazul imposibilității validării sale conform Regulamentului, acesta va pierde dreptul de atribuire a bursei. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a redistribui premiul conform mecanismului concursului descris în acest Regulament.

*Bursele vor putea fi accesate doar în cazul în care persoana trece prin procesul de aplicare la BiSM – Bucharest International School of Management și este acceptată. Bursa de studiu este reprezentată de discount din taxa de școlarizare a universității și NU poate fi cumulată cu alte tipuri de burse puse la dispoziție de BiSM.

SECȚIUNEA 6. Mecanismul concursului și desemnarea câștigătorilor

Participanții sunt considerați înscriși în concurs doar dacă au completat integral formularul de aplicare pentru bursă, până pe 5 Mai, ora 23:59.

Aplicația va fi evaluată pe baza răspunsurilor din formularul de aplicare, de către echipa de management 5 TO GO, împreună cu echipa BISM, iar începând cu 14 August vei afla dacă mergi în ultima etapă, interviul cu un membru din comisia de admitere BISM.

Totodată, toate criteriile de aplicare la programele de facultate Bucharest International School of Management trebuie să fie îndeplinite de către câștigătorii burselor:

  • A absolvit clasa a 12-a în anul 2021, 2023 sau 2023;
  • A absolvit examenul de Bacalaureat, iar media notelor obținute trebuie să fie 7.5 sau mai mult;
  • Are un nivel de limba engleză de minim B2.
  • Obține un da final după interviul cu un membru din comisia de admitere BISM.

SECȚIUNEA 7. Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 5 Mai, ora 23:59, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea sa.

SECȚIUNEA 8. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit. Prin înscrierea în Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze Regulamentului.

SECȚIUNEA 9. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator, Administratorul Campaniei și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente.