REGULAMENT CONCURS - Bucharest International School of Management

SECȚIUNEA 1. Organizatorul concursului

Organizatorul acestui concurs este Bucharest International School of Management, operat de BISM EDUCATION SRL, cu sediul în str. Puțul lui Zamfir, nr.36, etaj 3, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/3706/2013, Cod Unic de Înregistrare RO31397726 și având contul RO04 BACX 0000 0008 8152 8000 deschis la Unicredit Bank, reprezentată legal prin dra. Laura Andreea Lazarescu, cu funcția de administrator.

Concursul se va desfășura la nivel național, în perioada 5 – 18 Iulie 2021, în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare „Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții.

Participanții în concurs (denumiți în continuare „Participanți”), reprezintă orice persoană care îndeplinește simultan următoarele condiții:

  • A absolvit clasa a 12-a în anul 2021
  • A absolvit examenul de Bacalaureat
  • Se înscrie pe pagina BISM de pe Instagram
  • Locuiește în România

Concursul de desfășoară pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 2. Locul și durata desfășurării concursului

Participanții sunt înscriși în Concurs după ce urmează pașii următori:

  • Dau follow contului BISM de pe Instagram
  • Dau tag la 3 prieteni într-un comentariu și explică de ce ar merita premiul

SECȚIUNEA 3. Drepturi și condiții de participare

Concursul este accesibil tuturor absolvenților de liceu, promoția 2021, care au promovat examenul de Bacalaureat. Participanții trebuie sa respecte condițiile de mai sus (follow la contul BISM de pe Instagram, tag la 3 prieteni, comentariu), necontând criteriile legate de domiciliu, rasă, sex sau religie.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului sau Administratorului Campaniei și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor Regulamentului. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Fiecare participant se poate înscrie o singură dată.

SECȚIUNEA 4. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul nu va colecta date personale ale participanților și va folosi doar profilul acestora în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

Pentru mai multe informații despre politica de protecție a datelor cu caracter personal, poate fi accesat acest link. De asemenea, mai multe informații pot fi solicitate pe email, la adresa [email protected]. Participanții au dreptul de a solicita acces la datele furnizate, de a le actualiza sau de a solicita ștergerea lor. Altfel, datele furnizate vor fi păstrate pentru o perioadă de cel mult 2 ani.

SECȚIUNEA 5. Mecanismul concursului și desemnarea câștigătorului

Participanții sunt înscriși în concurs în mod automat, până pe 18 Iulie, ora 23:59. Tragerea la sorți se va face pe data de 19 Iulie, orele 18:00, de către organizatorii concursului, folosind random.org. Informarea către câștigător se va face prin mesaj direct pe platforma Instagram, până pe data de 20 Iulie, de către organizator.

Extragerea de pe 19 Iulie, ora 18:00 se va face în felul următor:

  • Prima rezervă: se alege un câștigător
  • A doua rezervă: se alege un potențial câștigător (în cazul în care cel extras inițial nu răspunde pentru revendicarea premiului în timp de 72 de ore);
  • A treia rezervă: se alege un alt potențial câștigător (în cazul în care nici cel din a doua rezervă nu răspunde pentru revendicarea premiului în timp de 72 de ore). 

Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorul va trebui să demonstreze că este absolvent de clasa a 12a în promoția 2021 printr-o adeverință sau prin diploma de bacalaureat.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda un singur premiu, în cuantum de 200 de euro. Premiul va fi acordat prin transfer bancar, în contul menționat de către câștigător în momentul acceptării lui.

Premiul va fi comunicat câștigătorului de către organizator, prin mesaj direct pe Instagram. Acesta va intra în posesia premiului după ce va face dovada respectării condițiilor Concursului.

Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu un alt premiu. În cazul refuzului potențialului câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, refuză premiul expres și neechivoc sau manifestă o atitudine similară etc.), sau în cazul imposibilității validării sale conform Regulamentului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a redistribui premiul conform mecanismului concursului descris în acest Regulament.

SECȚIUNEA 7. Notificarea și acordarea premiilor

Câștigătorului i se va aduce la cunoștință, prin mesaj direct pe Instagram, imediat după validare. În cazul în care câștigătorul nu răspunde în termen de 72 de ore la notificările Organizatorului sau nu trimite documentele sau detaliile solicitate de Organizator, premiul se va acorda următoarei rezerve extrase pentru premiul respectiv. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

SECȚIUNEA 8. Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 18 Iulie, ora 23:59, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea sa.

SECȚIUNEA 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit. Prin înscrierea în Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze Regulamentului.

SECȚIUNEA 10. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator, Administratorul Campaniei și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente.